Mărturisirea de Credință

 •  Noi credem în Sfânta Scriptură
  • Noi credem în Sfânta Scriptură, acceptând în întregime scrierile Vechiului și Noului Testament ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, inerant (fără greșală), insuflat în toate părțile lui ți de aceea, suficient pe deplin ca singura noastră regulă, infailibilă (care nu se schimbă) și singura autoritate pentru credință și practică. Sfânta Scriptură este standardul de conduită (trăire) a Bisericii Locale. *Ps. 119:160; Prov. 30:5a; I Tim. 3:14-15; II Tim.1:13; 3:16-17; I Petru 2:12; II Petru 1:19-21,.
 • Noi credem într-un singur Dumnezeu adevărat
  • Noi credem într-un singur Dumnezeu adevărat: El este o Ființă inteligentă, suverană, spirituală și personală; perfectă, infinită și veșnică în ființa Sa; sfințenie și dragoste, înțelepciune și putere, absolut separat de lume și deasupra ei ca și Creator al acesteia și totuși prezent peste tot în lume ca și susținător al tuturor lucrurilor (Transcendent & Imanent). El este revelat ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, (Fânta Treime) trei persoane distincte, însă fără o diviziune a naturii, esenței sau ființei, fiecare având o lucrare distinctă în relația lui Dumnezeu cu creația Sa și poporul Său. *Gen .1:1; Ex. 15:11; Ps.83:18; 139:7-9; Mat.28:19; Ioan 10:30;   FA 15:26; 17:24; Rom.1:19-20;  Ef.4:6.
 • Noi credem în Domnul Isus Hristos
  • Noi credem în Domnul Isus Hristos; El este a doua persoană a Sfintei Treimi, Cuvântul etern și Singurul Fiu născut din Tatăl, fără nici o schimbare în persoana Sa divină, El s-a întrupat, devenind om prin minunea nașterii din fecioară, astfel continuând să fie pentru totdeauna atât Dumnezeu adevărat cât și om adevărat (I Tim.2:5). Ca om, El a fost ispitit în toate ca și noi, dar nu a păcătuit; ca Miel desăvârșit a lui Dumnezeu, El s-a dat pe Sine la moarte, vărsându-Și sângele pe cruce, purtând acolo păcatul lumii și suferind întreaga pedeapsă a mâniei divine în locul nostru; El a înviat în trup de slavă, ca Mare Preot s-a înălțat la cer, fiind Apărătorul și Mijlocitorul nostru la Dumnezeu; și va reveni în trup pe norii cerului. * Mat.1:18-25; Ioan 1:1,14;  3:16; I Cor.15:3-7;Gal. 4:4-5; Filipeni 2:6-10; Evr. 4:14-16; I Ioan 2:1-2; 5:20.
 • Noi credem în Duhul Sfânt
  • Noi credem în Duhul Sfânt; El este a treia persoană a Sfintei Treimi, Agentul divin în natură , revelație și răscumărare; El convinge lumea cu privire la păcat, dreptate (neprihănire) și judecată; El naște din nou, locuiește, botează pecetluieșe și unge pe toți cei care devin copii ai lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos; mai departe El împuternicește, călăuzește, învață, mângâie, sfințește, dă daruri și umple credincioșii care se predau Lui. *Ioan 3:5,14,16,17,26; 4:24; Rom 8:9; I Cor. 12:13; II Cor.3:17-18; Ef.1:13-14; 5:18; Evr.10:29.
 • Noi credem că toți oamenii sunt păcătoși și pierduți prin natură și voință liberă
  • Noi credem că omul este creat de Dumnezeu după chipul, asemănarea Sa: toți oamenii sunt păcătoși și pierduți prin natură și voință liberă. Datorită căderii prin neascultarea primului om, întreaga omenire a moștenit păcatul, atât în natură cât și în practică, înstrăinându-se de Dumnezeu și ajungând sub mânia și judecata Lui dreaptă, neavând în sine însuși nici un mijloc de salvare. *Gen.1:27; 2:17; 3:6; I “mp.8:46; Ps.51:5; Ecl.7:20; Rom.3:23; 5:12,19; 6:23; Gal 3:11; Iacov 1:15; I Ioan 1:8.
 • Noi credem că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru om
  • Mântuirea este darul nemeritat a lui Dumnezeu pentru omul păcătos, ea nu este posibilă fără nașterea din nou, care vine prin pocăință și credință  personală în jertfa de la crucea Golgotei a Domnului Isus Hristos; prin urmare mântuirea vine prin har, prin credință, nici meritată, nici procurată parțial sau în întregime prin vreo virtute sau lucrare umană. În ea toți adevărații credincioși au ca posesiune prezentă darul vieții veșnice, o îndreptățire perfect justificată, înfierea în familia lui Dumnezeu, eliberare și securitate față de orice condamnare, toate resursele spirituale necesare pentru viață și evlavie, și garanția divină că ei nu vor pierii niciodată; această mântuire afectează omul în întregime. În afara Domnului Isus Hristos nu există mântuire posibilă. * Mat 3:2;  4:17; 17:30; Ioan 1:12;  3:3,5,7,14; 10:28-29; FA 2:38;  4:12; Rom 5:18;  8:1; II Cor 5:17; Ef.2:8-9; Filipeni 1:6; Tit 3:5;  I Ioan 5:1.
 • Noi credem în trăirea dreaptă și faptele evlavioase (conduita creștină)
  • Noi credem în trăirea dreaptă și faptele evlavioase; în nici un sens ca mijloace ale mântuirii, ci ca dovadă și roadă evidentă a acesteia; de aceea ca și creștini trebuie să ascultăm de Cuvântul Domnului nostru, să căutăm lucrurile de sus, să umblăm cum a umblat El, să împlinim datoria și privilegiul ducerii Evangheliei unei lumi pierdute; deoarece o viață creștină victorioasă și roditoare este posibilă numai pentru aceia care se dăruiesc în întregime Domnului Isus Hristos ca recunoștință pentru infinitele și nemeritatele îndurări ale lui Dumnezeu. Faptele bune sunt o consecință, nu o condiție a mântuirii. * Rom 12:1-2; Ef.2:10;  Filipeni 2:16; 4:8; Tit 3:8; I Petru 2:15.
 • Noi credem în existența îngerilor
  • Noi credem în existența îngerilor buni și a îngerilor răi: Ei sunt creați de Dumnezeu, spirite, duhuri slujitoare.
   • A – ÎNGERI BUNI: Ei stau înaintea lui Dunezeu și I se Închină; și apără și încurajează pe credincioși, transmit oamenilor voia lui Dumnezeu și duc la îndeplinire judecățile pronunțate de El. *Ps.34:7, 91:11; Mat.18:10; Evr.1:13-14; Apoc.1:1-2; 19:10.
   • B – ÎNGERI RĂI: Ei sunt ființe spirituale, alungate din prezența lui Dumnezeu împreună cu Satan, și sunt destinate focului veșnic; se subordonează Diavolului ( Satan) și se opun voii lui Dumnezeu.   *Mat.25:41; Apoc. 12:19.
   • SATAN (Diavolul): Noi credem în existența lui Satan: El a fost creat ca ființă sfântă și perfectă, dar prin mândrie și ambiție răutăcioasă s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, astfel devenind complet depravat în caracter, marele dușman a lui Dumnezeu și al poporului Său, conducătorul tuturor celorlalți îngeri răi și spirite rele, amăgitorul și dumnezeul acestei lumi prezente; puterile sale sunt vaste, dar strict limitate de voia permisivă a lui Dumnezeu, care stăpânește peste toate planurile rele spre bine; El a fost înfrânt și judecat la cruce și de aceea osânda lui eternă este sigură. Noi putem să ne împotrivim lui și să-l biruim numai în armura lui Dumnezeu, prin sângele Mielului și prin puterea Duhului Sfânt. *Isaia 14:12-15; Ezechiel 28:11-19; Mat.13:41; Ef.6:12; I Petru 5:8; I Ioan 3:8; Apoc.12:9-11; 20:10.
 • Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos
  • Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos; venirea Sa în văzduh pentru răpirea Bisericii Sale, care este nădejdea noastră binecuvântată, este întotdeauna iminentă; după ce Își va lua de pe pământ Biserica Sa care așteaptă, întâi prin învierea morților și apoi luarea celor vii, va revărsa asupra pămîntului judecățile drepte ale lui Dumnezeu peste lumea necredincioasă, apoi va reveni cu Biserica Sa și va așeza Împărăția Sa glorioasă și literală asupra tuturor națiunilor, pentru o mie de ani. *I Tes.4:13-18; Iacov 5:8; Evrei 10:37; Iuda 14-15; Apoc.19:11-16; 20:4-7.
 • Noi credem în viața viitoare, învierea în trup și judecata eternă
  • Duhurile celor mântuiți, la moarte merg imediat pentru a fi cu Domnul Isus Hristos în cer, faptele lor vor fi aduse înintea scaunului de judecată a Domnului Isus Hristos pentru determinarea răsplătirilor, aceasta având loc atunci când Domnul Isus Hristos va veni după ai Săi;
  • duhurile celor nemântuiți, la moarte merg imediat în locuința morților (hades), unde sunt ținute sub pedeapsă până la ziua finală a judecății, când trupurile lor vor fi înviate din mormânt; ei vor fi judecați și aruncați în iad, locul pedepsei finale i veșnice.*Mat.25:34,46; 27:51-53; Luca 16:19-23; Ioan 5:28-29; I Cor.3:12-15; cap. 15, IICor 5:8-10; Apoc. 20:11-15.
 •  Noi credem în separarea între Biserică și stat
  • Noi credem în separarea între Biserică și stat, fiecare având sfere de responsabilitate diferite și distincte. Biserica este liberă și autonomă față de stat. *Mat.22:21; Rom 13:1-7.
 • Noi credem în preoția tuturor credincioșilor
  • Noi credem în preoția tuturor credincioșilor: Domnul Hristos este Marele nostru Preot, și prin El , fiecare persoană născută din nou are acces direct la Dumnezeu , având oportunitatea de a face cereri, mulțumiri, mijlociri fără necesitatea unui mijlocitor uman (preot), credinciosul are dreptul și datoria de a studia și interpreta Scripturile personal, călăuzit de Duhul Sfânt. *Ioan 14:6; I Tim.2:1-5; II Tim.2:15; Evr.4:16; I Petru 2:5,9; I Ioan 2:1; Apoc.1:5-6.
 • Noi credem în instituția căsniciei
  • Noi credem în instituția căsniciei așa cum este definită de Scripturi; Aceasta a fost stabilită în mod divin la început ca unirea prin căsătorie a unui bărbat cu o femeie, în Domnul,până la moarte. Familia este instituția de bază a Bisericii și societății; fiecare  membru al familiei, soț, soție sau copil, are datorii și responsabilități distincte:Este responsabilitatea părinților de a-și crește copiii în învățătura și sfatul Domnului și de a le pune la dispoziție instruire creștină prin model creștin și educație generală. Copiii au datoria să-și respecte părinții. Noi credem că Biblia se pronunță împotriva divorțului. *Gen.2:18-25; 3:16; 18:19; Deutr.6:4-9; 32:46; Ps.78:5-6; 127:1-5; Prov.3:12; 13:24; 22:6; Isaia 28:9-10; Maleahi 2:16; Matei 19:3-9; I Cor.7:10-11, Ef.5:21-33; 6:1-4; Col 3:18-21.
 • Noi credem în importanța Bisericii Locale
  • Noi credem în importanța Bisericii Locale: Biserica lui Hristos se organizează și identifică în biserici locale. O Biserică nou-testamentală este o adunare locală a credincioșilor născuți din nou, botezați, uniți voluntar și organizați pentru a practica Cina Domnului și Botezul nou-testamental, pentru închinare, rugăciune, părtășie, învățătură și o mărturie unitară, și pentru angajarea  activă în îndeplinirea Marii Însărcinări. *Matei 28:19-20; FA 2:14-42; Rom. 16:16; I Cor. 11:2; II Cor. 1:1; Apoc. 1:4.
 • Noi credem în independența și autonomia Bisericii Locale
  • Noi credem în independența și autonomia Bisericii Locale; fiecare biserică nou-testamentală, locală se organizează, se conduce și ia decizii fără nici o interferență ecleziastică și este liberă să coopereze cu alte biserici nou-testamentale așa cum o călăuzește Duhul Sfânt. Biserica Locală are responsabilitatea de a urma modelul Bisericii Apostolice din Noul Testament și este direct răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu. Ea este independentă de orice structuri ierarhice omenești, dar invariabil dependentă de Domnul Isus Hristos-Capul Bisericii. *Mat.18:17,20; FA 6:1-5; 8:1; 13:1-3; 15:22-23; Gal.1:22; 1Petru 5:2-3
 • Noi credem în ordonanțele Bisericii Locale, Botezul și Cina Domnului
  • Noi credem că Bisericii Locale îi sunt date în mod deosebit două rânduieli: Botezul și Cina Domnului.
   • Botezul în apă se face prin cufundare și se aplică o singurq dată persoanelor care vin la pocăință și credință, simbolizând astfel moartea, îngroparea și învierea împreună cu Domnul Isus Hristos; botezul nou-testamental este o mărturie și un legământ al credinciosului cu Domnul Isus Hristos și se face în Numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh.
   • Cina Domnului este împărtășirea pâinii și a rodului viței de către credincios ca o comemorare continuă a trupului frânt și a sângelui vărsat al  Domnului Isus Hristos. La Cina Domnului pot participa toți credincioșii născuți din nou, care au mărturisit pe Domnul Isus în apa botezului și sunt în bună rânduială cu Dumnezeu și cu semenii lor. Cina Domnului se practică ori de câte ori hotărește Biserica Locală.
  • Botezul și Cina Domnului sunt simboluri și nu au putere de mântuire în sine. *Mat 3:14-17; 26:26-30; 28:19-20; FA 2:41; 8:38-39; I Cor. 11: 23-34; I Petru 3:21.
 • Noi credem în două slujbe în cadrul Bisericii Locale
  • Noi credem în două slujbe  practicate în Biserica Domnului Isus Hristos:
   • slujba spirituală, a prezbiterilor (evangheliști, păstori, învățători),
   • slujba administrativă, a diaconilor (casieri, secretari, administratori,etc.)
  • Cele două slujbe sunt încredințate acelor credincioși care se califică conform  Sfintelor Scripturi. Intrarea în slujbă se face  printr-un serviciu special în cadrul Bisericii Locale și implică:
   • Chemarea din partea Domnului,
   • Ungerea Duhului Sfânt,
   • Confirmarea Bisericii Locale. *Matei 4:18-22; Lc.5:27-28; FA 6:1-7; 14:23; 20:17;  Filipeni1:1; I Tim 3:1-13; 5:17; Tit 1:5-9; I Petru 5:1-4
 • Noi credem că (Duminica) întâia zi a săptămânii este ziua de închinare a Bisericii
  • Noi credem că ziua de închinare, conform Noului Testament este ziua întâi a săptămânii (Duminica), reprezentând o rânduială nouă spre deosebire de învățătura veche a religiei mozaice când se ținea ziua a șaptea (Sabatul). Ziua Întâia este confințită prin învierea din morți a Domnului Isus Hristos și prin trimiterea Duhului Sfânt peste Bisericâ la Rusalii. Primii creștini se adunau pentru închinare în prima zi a săptămânii (Duminica) și aceasta a intrat în practica Bisericii Nou-testamentale. *Lev.23:15-16; Mc.16:9; Lc.24:1-6; Ioan 20:1; FA 2:1-4; 20:7; I Cor.16:2; Evr.7:12; Apoc.1:10.
 • Noi credem în practica dărniciei
  • Noi credem că, în conformitate cu învățătura Sfintei scripturi, cei credincioși au oportunitatea și datoria să contribuie material în trei feluri:
   • ZECIUIALĂ: Maleahi 3:10; Mat.23:23; Lc.11:42
   • DĂRNICIE: Prov.3:9; IICor.9:7-7-8.
   • MILOSTENIE: Mat.26:11; 25:40; Rom 12:8.
 • Noi credem în practica disciplinei bisericești
  • Noi credem că Biserica are responsabilitatea de a veghea asupra bunei rânduieli interioare, prin practicarea disciplinei asupra membrilor ei. Disciplina constă în : sfătuire, mustrare, retragerea drepturilor și până la excluderea din Biserică. *Matei 18:15-17; I Cor.5:11-13; Gal.6:1; II Tes.3:6; II Tim. 2:24-25; Tit 3:10. ===================================================================
Total Page Visits: 1132 - Today Page Visits: 2