Statutul Bisericii Baptiste Independente “FILADELFIA” Rm-Vâlcea

DISPOZIȚII GENERALE

             Noi credem că Biserica Locală este un trup al cărui cap este Domnul Isus Hristos. Ea se întemeiază numai pe baza învățăturii Sfintelor Scripturi, se guvernează singură, călăuzită de Duhul Sfânt, trebuind să facă toate lucrurile în decență și rânduială.

            Biserica Locală este liberă (autonomă) față de stat și față de orice alte organizații și structuri laice și eclesiale. Principiile de credință ale Bisericii sunt cele cuprinse în Mărturisirea de Credință anexată.

            Pentru ca membrii ei să poată înțelege mai bine drepturile, îndatoririle și responsabilitățile ce le revin, afirmăm în scris rânduiala conducerii și organizării Bisericii, crezând că aceasta va promova armonia și buna înțelegere.

            În consecință am adoptat prezentul statut:

ARTICOLUL   I: DENUMIREA

Numele acestei Biserici va fi: Biserica Creștină Baptistă Independentă “FILADELFIA” Rm-Vâlcea.

Adresa poștală a Bisericii este: loc. Rm-Vâlcea, str. G-ral Praporgescu, 13-15, jud. Vâlcea.

ARTICOLUL   II: SCOPUL

Secțiunea  1- Afirmarea scopului:

Scopul acestei Biserici Locale va fi:

 1. Angajarea activă în îndeplinirea Marii Trimiteri, așa cum a fost ea dată de Domnul nostru în Matei 28: 19-20
 2. Adunarea laolaltă pentru închinare, laudă la adresa lui Dumnezeu, părtășie, învățătură, zidire sufletească și o mărturie unitară a credinței.
 3. Practicarea ordonanțelor Noului Testament: Botezul și Cina Domnului.

Secțiune  2- Mijloacele promovării scopului:

Pentru a promova și a îndeplini scopul de mai sus, această Biserică se va implica în activități și va conduce lucrări care pot include, dar nu sunt limitate la: servicii de închinare, servicii de evanghelizare, plantări de Biserici, întâlniri de rugăciune, activități de tineret, lucrări de tabără și recreere, progarme radio și televiziune, o școală de zi primară și gimnazială, școală dumunicală, un centru de îngrijire de peste zi pentru copii, o lucrare cu mijloace de transport, activități misionare, tipărirea și distribuirea de materiale creștine, o lucrare de tip azil, cantină socială, un institut biblic, un colegiu și/ sau un seminar. Aceste  lucrări nu vor fi considerate ca entități separate, ci ca părți integrante în lucrarea generală a Bisericii. Finanțarea activităților Bisericii se va face prin: zeciuială, dărnicie, donații și sponsorizări.

ARTICOLUL   III: MEMBRALITATEA

Membralitatea în această Biserică va fi limitată la acele persoane care l-au acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal, din convingere și libera lor voință, primind credința și botezul în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfânului Duh (prin cufundare), fără deosebire de sex și naționalitate.

Secțiunea  1 – Primirea membrilor

Primirea membrilor în părtășia Bisericii se face pe baza majorității votului, în orice întâlnire a ei. Aceasta poate avea loc prin:

 1. BOTEZ – O persoană care L-a măturisit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și Domn, și care este de acord cu crezul Bisericii Locale, poate fi acceptată în membralitate pe baza botezului scriptural, în urma catichezei.
 2. SCRISOARE – Pot fi primiți membrii pe baza unei scrisori de recomandare din partea unei biserici cu aceeași doctrină și practică.
 3. DECLARAȚIE – O persoană care dă dovadă verbală a recunoașterii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor și a faptului că a fost botezată scriptural într-o biserică cu aceeași doctrină și practică, poate fi primită în membralitate.
 4. REABILITARE – Un membru exclus poate fi reabilitat pe baza mărturisirii greșelii și a dovedirii pocăinței.
 5. ADERARE – O persoană care dă dovadă verbală a recunoașterii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor, a faptului că a fost botezată scriptural și acceptă crezul Bisericii, poate fi acceptată în membralitate chiar dacă provine dintr-un mediu doctrinar și practic diferit.

Secțiunea  2 – Pierderea membralității:

 1. MOARTE
 2. TRANSFER La cererea unui membru, care din motive obiective și sincere, (constatate de către pastor și diaconi), intenționează să se transfere într-o altă Biserică, cu aceeași doctrină și practică, se poate elibera o scrisoare pe baza căreia, acesta să fie primit în noua părtășie firească.
 3. DISCIPLINĂ
  1. Pot fi aduse acuzații împotriva oricărui membru al acestei Biserici atunci când există dovezi care arată că acel membru este vinovat de propagarea de doctrine care încalcă crezul Bisericii, de conduită contrară principiilor și deciziilor acestei Biserici, sau orice acțiune sau convingere care nu este în acord cu învățăturile Sfintei Scripturi. Astfel de acuzații trebuie aduse înaintea păstorului și a diaconilor, într-un spirit de preocupare iubitoare. Apoi păstorul și diaconii vor face o investigație completă a acuzațiilor. Dacă acuzațiile sunt dovedite se va depune orice efort posibil pentru ca, în concordanță cu Scripturile, să se rezolve problema, iar acuzatul să fie reabilitat în deplinătatea părtășiei. (Matei 18:15-17; Rom 16:17; I Cor.5:1-13; II Cor.2:6-11; 6:14-15; Galateni 6:1; I Tesaloniceni 5:14; II Tesaloniceni 3:6-15; I Timotei 5:19-22; 6:3-5; Tit 3:10; etc.)
  2. Biserica poate anula membralitatea unei persoane, numai după ce eforturile pastorului și al diaconilor de reabilitare au eșuat, și după ce s-a dat un anunț cu privire la o oportunitate de a fi ascultată persoana în cauză, de către păstor și diaconi. Dacă pe baza acestei întâlniri pastorul și diaconii sunt de acord prin majoritate de voturi, se recomandă Bisericii excluderea membrului, iar acuzatul va fi anunțat de această acțiune în cadrul unui serviciu al Bisericii. Excluderea se va face prin votul majorității membrilor în bună rânduială, prezenți la adunarea generală a Bisericii.
  3. Un membru acuzat oficial, în cadrul Bisericii de către păstor și diaconi este automat eliberat din orice funcție, slujbă sau poziție. El nu poate vorbi în adunările generale și nu are drept de vot.
  4. Orice membru exclus poate fi reprimit ca membru  numai după dovedirea pocăinței sincere și mărturisirea publică a păcatului (păcatelor) în prezența Bisericii și respectând-se procedura acceptării de membrii prin restaurare.
 4. INACTIVITATE
  1. Orice membru care a lipsit de la serviciile obișnuite de închinare ale Bisericii pentru o perioadă de trei (3) luni sau mai mult, fără a se considera că a fost împiedicat providențial, va fi trecut în registru inactiv fără drept de vot.
  2. Un membru vinovat de obiceiul de a absenta de la serviciile Bisericii pe perioade lungi, nejustificate, acumulând nouă (9) sau mai multe luni, își suspendă singur, automat membralitatea din Biserică.
  3. Trecerea unor persoane din registrul activ în cel inactiv și viceversa în cazul reabilitării, intră în responsabilitatea pastorului și a diaconilor.

ARTICOLUL   IV

SLUJITORII BISERICII: SLUJBE DUHOVNICEȘTI

Secțiunea  I – Pastorul

 1. Calificări și îndatoriri:
  1. Pastorul trebuie să se califice conform celor afirmate în I Timotei 3:1-7 și Tit 1:5-9.
  2. Pastorul este responsabil pentru conducerea spirituală a Bisericii. El trebuie să-și îndeplinească obligațiile biblice ca pastor, episcop și bătrân al Bisericii (I Petru 5:1-4). El va planifica închinarea, predarea, serviciile de evanghelizare și rugăciune ale Bisericii.
  3. Pastorul va supraveghea întreaga lucrare a Bisericii ca și toate activitățile și organizațiile legate de aceasta (Faptele Apostolilor 20:28). Nici un program și nici o decizie sau activitate a Bisericii nu va putea funcționa fără aprobarea pastorului (Evrei 13:7, 17).
  4. Pastorul va fi un membru <ex officio> (din oficiu) al tuturor comitetelor și organizațiilor legate de Biserică.
  5. Pastorul va acționa ca moderator al tuturor întâlnirilor, iar în absența lui nu se va putea face nici o adunare generală. *Dacă Biserica nu are pastor, diaconii vor alege o persoană care va prezida.
  6. Pastorul  va numi toți slujitorii ne aleși ai Bisericii, va crea și va stabili ocuparea pozițiilor organizaționale după cum va considera necesar. Va fi responsabilitatea pastorului să angajeze sau să concedieze  membrii plătiți ai conducerii, în pozițiile create în Biserică.
  7. Pastorul va supraveghea pregătirea unui buget anual care va fi prezentat Bisericii spre aprobare.
 2. Termenul slujbei:
  1. Pastorul va fi chemat pentru un termen nedefinit și va continua în slujbă până când (1) moare, (2) demisionează, sau (3) Biserica votează într-o întrunire specială îndepărtarea lui din slujba Bisericii respective. Pentru îndepărtarea unui pastor din slujbă va fi necesară o majoritate de 2/3 din voturile membrilor calificați prezenți la întrunire.
  2. În cazul demisiei sau a votului Bisericii, se va face o notificare de 30 de zile.
 3. Chemarea unui pastor:
  1. Când în pastorație apare un post vacant, diaconii vor acționa ca și comitet al amvonului.
  2. Când este contactat un candidat, i se vor da Statutul și Crezul acestei Biserici, cu care el va trebui să fie de acord și să confirme aceasta comitetului de amvon, înainte de  candidatura sa la pastorala acestei Biserici. Nimeni nu va fi invitat să predice Bisericii ca și candidat, până când comitetul de amvon nu l-a ascultat și evaluat.
  3. Înainte de vizita candidatului pentru a predica, se va anunța public în cel puțin un serviciu obișnuit al Bisericii, că acesta este un candidat pentru pastorală.
  4. În serviciul obișnuit al Bisericii în care predică candidatul, se va anunța data supunerii la vot a candidatului, dacă acesta va fi sau nu chemat ca pastor. Nu vor fi luați în discuție mai mulți candidați în același timp.
  5. Candidatul chemat la pastorală va fi validat printr-o majoritate de 2/3 din voturile membrilor calificați prezenți.
 4. Ordinarea unui pastor:
  1. Pastorul sau comitetul de amvon va alcătui o comisie de ordinare formată din minim trei (3) pastori din biserici cu aceeași doctrină și practică. Această comisie va examina candidatul. Dacă după examinarea candidatului, comisia va refuza ordinarea, Biserica Locală va decide procedura ulterioară.
  2. Biserica va organiza ordinarea candidatului la o dată stabilită care va fi anunțată la cel puțin două servicii ale Bisericii. Certificatul de ordinare va fi eliberat de Biserică, și va purta semnăturile pastorilor din comisia de ordinare.

Secțiunea II – Diaconii

 1. Calificările și îndatoririle
  1. Diaconii trebuie să se califice conform celor afirmate în Faptele Apostolilor 6:1-7 și I Timotei 3:8-13. Viața unui diacon și a familiei sale trebuie să fie evlavioasă și spirituală. Nimeni nu va fi propus să slujească diacon, dacă nu este de acord cu Crezul Bisericii.
  2. Îndatorirea unui diacon este să fie un slujitor al Bisericii. Diaconul îl va asista pe pastor în creșterea numerică, materială și spirituală a Bisericii; În vizitarea bolnavilor și nevoiașilor; și va lupta personal pentru câștigarea celor pierduți pentru Hristos. Îndatoririle sale față de pastor vor fi acelea de a se ruga pentru el sincer și continuu, și de a lupta în orice fel pentru a-l ajuta pe acesta în îndeplinirea îndatoririlor sale scripturale. Diaconul va avea grijă să asigure cele necesare participării la Ordonanțele Bisericii. Diaconul va îndeplini orice altă îndatorire pentru care este numit de pastor.
 2. Alegerea și termenul slujbei.
  1. Biserica va alege diaconii anual, după cum este nevoie. Dacă nu există candidați calificați, nu vor fi aleși diaconi.
  2. Diaconii pot fi realeși dacă Biserica dorește acest lucru.

Secțiunea  III – SLUJBE ADMINISTRATIVE.

 1. Administrator
  1. Biserica va alege dintre membrii activi un administrator pe o perioadă de un an. Dacă Biserica dorește, administratorul poate fi reales în această slujbă.
  2. Administratorul va răspunde de integritatea patrimoniului, întreținerea proprietăților, precum și alte activități cu privire la funcționalitatea bunurilor și imobilelor. Administratorul poate primi și alte sarcini din partea pastorului.
 2. Secretar
  1. Biserica va alege dintre membrii activi un secrtetar pe perioada de un an. Dacă Biserica dorește, secretarul poate fi reales în această slujbă.
  2. Secretarul va fi responsabil cu păstrarea și actualizarea atentă a membralității și cu corespondența Bisericii. Secretarul va avea în păstrare ștampila Bisericii și formularele cu regim special și va conduce evidența lor.
 3. Casier
  1. Biserica va alege dintre membrii activi un casier pe perioada de un an. Dacă Biserica dorește, casierul poate fi reales în acestaă slujbă.
  2. Casierul răspunde de evidența și păstrarea fondurilor bănești și efectuarea plăților. El are obligația de a informa pe pastor înainte de efectuarea oricărei plăți sau alte operațiuni financiare. Plățile se vor face prin virament sau cheș.
 4. Comisia de cenzori
  1. În scopul verificărilor din punct de vedere financiar contabil a activităților financiare, Biserica va desemna pe durata de un an de zile o comisie de cenzori formată din cel puțin trei membri.
  2. Cenzorii controlează caseria odată pe an și ori de câte ori sunt solicitați de către păstor.
  3. *Compartimentul administrativ va da socoteală pastorului de întreaga activitate. Compartimentul administrativ va fi propus și votat în adunarea generală anuală.

ARTICOLUL  V

ADUNĂRI GENERALE ȘI ALEGERI

La Adunările Generale ale Bisericii pot participa doar membrii care sunt în rânduială (dacă nu sunt excluși sau puși la disciplină). Adunările generale pot avea loc dacă participă cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Bisericii.

Secțiunea  I  – Adunarea Generală Anuală

Adunarea Generală Anuală va fi programată pentru una dintre Duminicile lunii februarie a fiecărui an. Dacă circumstanțele justifică, păstorul poate hotărî o dată alternativă. În acest caz se va face notificarea potrivită. Această adunare va include alegerea slujitorilor și adoptarea bugelului Bisericii.

Secțiunea  II  -Adunarea generală Ordinară (de rutină)

Adunarea Generală Ordinară se poate desfășura în orice serviciu al Bisericii.

Secțiunea   III –Adunarea Generală Specială

Adunarea Generală Specială poate fi convocată de către pastor, sau de diaconi dacă Biserica nu are păstor. Anunțarea Adunării Generale Speciale trebuie făcută de la amvon în cel puțin două servicii consecutive înainte de data Adunării. Adunările Generale Speciale vor fi necesare pentru cumpărarea, vânzarea și ipotecarea proprietăților imobiliare, precum și pentru alegerea sau eliberarea din slujbă a pastorului.

Secțiunea   IV -Propuneri și proceduri

 1. Luare de cuvânt.
  1. Orice membru cu drept de vot care dorește să vorbească cu privire la o propunere, se va ridica în picioare la locul lui și se va adresa moderatorului pentru a fi observat. Fiind observat, vorbitorul îți va limita remarcile la propunerea respectivă.
 2. Votarea
  1. O persoană trebuie să fie în bună rânduială cu Biserica pentru a fi în registrul activ și astfel eligibil să voteze.
  2. O propunere va fi supusă la vot de către moderator după ce mai întâi a fost cu claritate reafirmată de el, pentru ca toți să poată vota în deplină cunoștință de cauză. Întâi se va cere votul afirmativ, apoi cel negativ. Fiecare vot va fi atât de deliberat, încât toți să aibă oportunitatea de a vota. Apoi moderatorul va anunța clar dacă propunerea a fost acceptată  sau nu. Dacă votul este strâns, se va număra. Hotărârile se vor lua cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.
 3. Apelul
  1. Moderatorul va anunța toate voturile și va decide  întrebările pertinente cu privire la regulile procedurale și ordonarea dezbaterii.
 4. Suspendare (amânare)
  1. Suspendarea unei propuneri simple va fi întotdeauna corectă, în cazului în care un membru vorbește sau în timp ce se votează.

ARTICOLUL  VI

 ORGANIZAȚII AUXILIARE

Nici un grup auxiliar nu se va organiza în numele Bisericii sau ca activitate legată de Biserică, fără ca îninte să primească autoritatea Bisericii prin pastor.

ARTICOLUL   VII

 AFILIETRI

Această Biserică va fi strict independentă și de sine stătătoare în toate problemele, și nu va fi sub direcționarea sau controlul nici unei denominațiuni sau federații, ci sub directa conducere a Duhului Sfânt prin pastor și membrii ei. Biserica poate să aibă părtășie și să coopereze voluntar cu alte biserici și organizații, pentru înaintarea Evangheliei.

ARTICOLUL  VIII

AMENDAMENTE

Acest statul poate fi amendat sau revizuit în orice Adunare Generală a Bisericii, după ce s-a făcut de cunoscut amendamentul, anticipat, în cel puțin două servicii consecutive ale Bisericii și, după ce amendamentul propus a fost afișat în loc vizibil, cu cel puțin două săptămâni înainte de Adunare. Statutul poate fi amendat sau revizuit printr-un vot majoritar de 2/3 al membrilor clificați prezenți.

ARTICOLUL  IX

DIZOLVAREA

În cazul dizolvării Bisericii, patrimoniul se va transmite unei biserici sau organizații non profit, care este în aliniament cu poziția doctrinară a Bisericii, în baza hotărârii Adunării Generale în perioada dizolvării, fără ca acesta să fie divizat. În acest caz, nici unul din membrii ei nu are dreptul la patrimoniu.  =====================================================================

Total Page Visits: 971 - Today Page Visits: 1